JOB OPPORTUNITY

ตำแหน่ง วิศวกรขนส่ง ประจำที่พระประแดง จ.สมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน

1. ตรวจสอบข้อกำหนดและลักษณะทางเทคนิคของรถขนส่ง แท็งก์และการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้งานขนส่งสินค้าแต่ละชนิด โดยคำนึงถึงคุณภาพประสิทธิภาพ ความประหยัดปลอดภัย และข้อกำหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตราย

2. จัดให้มีการตรวจสอบและรองรับกระบวนการเชิงเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่งและอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อให้สามารถใช้งานรถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดทำคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคนิคและวิศวกรรม เช่นคู่มือการบำรุงรักษา กการซ่อมแซมบำรุงเชิงวิศวกรรมของรถขนส่ง

4. จัดอบรมให้ความรู้เชิงเทคนิคแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. จัดหาและให้การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคและวิศวกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่งแก่ทุกแผนกและลูกค้าของบริษัท

6. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับรถเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานที่วางไว้

7. รวบรวมและจัดทำรายละเอียดข้อมูลรถขนส่งรายคันลงจากฐานข้อมูลในโปรแกรมTMS เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกแผนก

8. เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมด้านเทคนิคและวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ 0-1 ปี ขึ้นไป

3. เพศ ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป

 


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขนส่ง ประจำที่ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดของงาน

1. สำรวจและตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานที่รับ-ส่งสินค้า

2. สำรวจเส้นทางขนส่งหรือสถานที่ลูกค้า

3. ประสานงานติดตามตรวจสอบงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน

4. นำแผนการตรวจติดตามความปลอดภัยของฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพฯวางแผนปฏิบัติร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง

5. รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประสานงานการระงับเหตุ/การกู้ภัย

6. ตรวจติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ รวมถึงสุ่มตรวจแอลกอฮอล์และ

การตรวจหาสารเสพติด

7. ปฏิบัติงานอื่นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป 

2. มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย

3. มีความสามารถพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และเกี่ยวกับเครื่องยนต์ 

4. เพศ  ชาย อายุ 25  ปี

5. มีความสำนึกด้านความปลอดภัย

 


ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ 10 ล้อ / พนักงานขับรถ เทรเลอร์ จำนวน 5 อัตรา ประจำหน่วยงานบางปู จ.สมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน 

1. รับคำสั่งส่งสินค้าจากใบสั่งงานขนส่งสินค้าประจำวัน หรือจากเจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง

2. ตรวจเช็คสภาพรถขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ

3.รายงานให้ผู้ควบคุมงานขนส่งทราบเมื่อมีอุปกรณ์ หรือรถขนส่งเกิดชำรุด

4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่4

2. มีใบขับขี่ชนิดที่ 4

3. มีประสบการณ์ในการขับรถ 10 ล้อ หรือรถเซมิเทเลอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ไม่เคยต้องคดีอาญา หรือมีประวัติทุจริต จากบริษัทน้ำมันต่าง ๆ และในทะเบียนประวัติของ

ผู้ว่าจ้าง

5. เพศ ชาย อายุ 25 – 50 ปี

 


ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ 10 ล้อ / พนักงานขับรถ เทรเลอร์ จำนว 5 อัตรา ประจำหน่วยงานมาบตาพุด จ.ระยอง

รายละเอียดของงาน

1. รับคำสั่งส่งสินค้าจากใบสั่งงานขนส่งสินค้าประจำวัน หรือจากเจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง

2. ตรวจเช็คสภาพรถขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ

3.รายงานให้ผู้ควบคุมงานขนส่งทราบเมื่อมีอุปกรณ์ หรือรถขนส่งเกิดชำรุด

4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่4

2. มีใบขับขี่ชนิดที่ 4

3. มีประสบการณ์ในการขับรถ 10 ล้อ หรือรถเซมิเทเลอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ไม่เคยต้องคดีอาญา หรือมีประวัติทุจริต จากบริษัทน้ำมันต่าง ๆ และในทะเบียนประวัติของ

ผู้ว่าจ้าง

5. เพศ ชาย อายุ 25 – 50 ปี

 


พนักงานบุคคล ประจำหน่วยงานมาบตาพุด จ.ระยอง

รายละเอียดของงาน

1. ดำเนินการสรรหาว่าจ้างตามกระบวนการ

2. จัดทำแผนการฝึกอบรม ประสานงานการฝึกอบรมและส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหน่วยงานภายในและนอก บันทึก ติดตามการฝึกอบรม

3. รวบรวมเอกสารและการสรุปค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลาฯ

4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือรัฐศาสตร์

2. ต้องมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานบุคคล

3. สามารถใช้ Ms Officeได้

4. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและระบบคุณภาพ ISO   

 


ตำแหน่ง : พนักงานจัดส่ง จำนวน 2 อัตรา ประจำหน่วยงานบางปู จ.สมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน

1. รับคำสั่งส่งสินค้าจากลูกค้า สถานที่รับ-ส่งสินค้า

2. วางแผนการจัดส่งสินค้าให้เหมาะสม

3. แจ้งแผนงานจัดส่งสินค้าให้พนักงานขับรถ และผู้เกี่ยวข้องทราบ

4. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานขนส่งอย่างต่อเนื่อง

5. รับแจ้งปัญหา หรือข้อขัดข้องใด ๆ รวมถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ 3 ปี

3. มีความสามารถพิเศษ มีความรู้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์

4. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันอดทน

 


ตำแหน่ง : พนักงานซ่อมบำรุง 2 อัตรา ประจำหน่วยงานบางปู จ.สมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน

1. ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่ง และจัดให้มีการซ่อมแซมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

2. รับแจ้งซ่อม ตรวจสอบรายละเอียดการซ่อมบำรุง

3. วางแผนการซ่อมบำรุงรถขนส่ง และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ

4. ติดตามประสานงานการซ่อมบำรุงรถขนส่ง

5. ปฏิบัติงานอื่นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาช่างยนต์

2. มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

3. มีความสามารถพิเศษ มีความรู้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์/เครื่องกล

4. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

5. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

 


จัดซื้อ ประจำที่สาทร จ.กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน

1. เจรจาต่อรองกับsup.

2. จัดทำเอกสาร PO,PR

3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิงอายุ 23-30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. มีประสบการณ์0-1ปีขึ้นไป

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง

4. สามารถใช้ MS Office ได้ดี

 


พนักงานบัญชีการเงิน ประจำที่สาทร จ.กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน

1. ติดตาม ตรวจสอบ การรับเช็ค วางบิล จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย 

2. บันทึกใบส่งสินค้า บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุ 22-45 ปี  วุฒิปริญญาตรี  สาขาบัญชี/การเงิน

2. มีประสบการณ์ 0-3 ปี

3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express และ Ms Office ได้เป็นอย่างดี   

                                                                                                


เจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสารขาออก ประจำที่สาทร จ.กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน

1. คีย์ใบขนสินค้าขาออก

2. จัดทำ Invoice, Packing ให้กับลูกค้า

3. จัดชุดเอกสารให้กับพนักงานเพื่อเคลียร์สินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุ 23-26 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ต้องมีประสบการณ์ 0-1 ปี                                                                                                                                                          


วิธีการสมัคร

  1. ส่ง Resume (ประวัติส่วนตัว) มาทาง Email: recuiting@dgtrans.co.th หรือ
  2. สมัครด้วยตนเองที่หน่วยงาน
  3. โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่ระบุ ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 
  • แผนกธุรการ - บุคคล : 02-675-8430 ต่อ 105
  • หน่วยงานบางปู : 02-324-0989 ถึง 90
  • หน่วยงานมาบตาพุด : 09-2302-6912
  • หน่วยงานภาคใต้ (หาดใหญ่) : 07-489-0753

Job Opportunity

บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนากฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย

บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

Contact us

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

567 Moo 2, T. Bangpoo-Mai A. Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design