เกี่ยวกับ DG Trans

บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

         บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยมีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 567 หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 15 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาทจนถึงปัจจุบัน

         คณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายทางถนนโดยเฉพาะ เนื่องจากเล็งเห็นว่าในอนาคต ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาระบบการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับภาครัฐได้พยายามยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายให้สูงขึ้น โดยเริ่มนำข้อกำหนดสากลมาใช้อ้างอิงในการออกกฏหมาย ได้แก่ European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road หรือ ADR กำหนดให้รถขนส่งวัตถุอันตรายต้องมีมาตรฐานตามข้อกำหนดดังกล่าวและต้องขึ้นทะเบียนแท๊งค์ยึดติดตรึงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดให้พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะ มีการกำหนดให้รถขนส่งทุกคันต้องติดตั้งระบบติดตามการทำงานด้วย GPS มีศูนย์ตรวจสอบการใช้ความเร็วเกินกำหนดและการควบคุมเวลาขับขี่อย่างต่อเนื่องของพนักงานขับรถของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น อีกทั้งมุมมองและทัศนคติของผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายไม่ว่าผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายที่ปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ทำให้กระบวนการคัดเลือกมีความเข้มงวดและต้องการผู้ให้บริการขนส่งที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทยสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค จึงได้ก่อตั้งบริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีนโยบายการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ได้มาตรฐานระดับสากล มุ่งมั่นทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและห่วงใยสิ่งแวดล้อมสะท้อนผ่านชื่อของบริษัท โดย D.G. เป็นตัวย่อของคำว่า Dangerous Goods และ Trans หมายถึง Transportation หรือการขนส่ง และมีคำว่า International ที่บ่งบอกถึงความตั้งใจในการให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจด้วยคุณภาพการทำงานระดับมาตรฐานสากล

เราส่งมอบ “คำมั่นสัญญาของเรา” ให้แก่ลูกค้า

ในปี พ.ศ. 2548

• ก่อตั้งบริษัทฯ เปิดสำนักงานและหน่วยงานขนส่งแห่งแรกที่บางปู จ. สมุทรปราการ

• เริ่มงานขนส่งให้แก่ลูกค้ารายแรกคือ บริษัท สยาม พีวีเอส เคมมิคัลส์ จำกัด รับผิดชอบการขนส่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ กรดเกลือและคลอรีนเหลว

ในปี พ.ศ. 2551

• เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท

• ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO9001:2008 และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS18001:2007

• เริ่มงานขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ในปี พ.ศ. 2552

• เริ่มงานขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ในเขตภาคใต้โดยรับก๊าซจากสถานีก๊าซธรรมชาติหลักจะนะ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันใช้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติทั้งสิ้น 100 คัน มีหน่วยงานขนส่งที่หาดใหญ่และทุ่งสง

ในปี พ.ศ. 2554 - 2555

• ได้รับรางวัลผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ยอดเยี่ยมจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2 ปีซ้อน

ในปี พ.ศ. 2557 - 2558

• ได้รับรางวัลผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ยอดเยี่ยมจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2 ปีซ้อน

ในปี พ.ศ. 2559

• ได้รับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากกรมการขนส่งทางบก

• เริ่มหน่วยงานขนส่งที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

ในปี พ.ศ. 2560

• ได้รับการรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015

• ได้รับรางวัลขนส่งปลอดภัยครบ 2,000,000 กิโลเมตร จากบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST)

• ได้รับรางวัลผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

• ได้รับรางวัลผู้ประกอบการขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2559 – 2560 จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG)

• ได้รับรางวัลรับรองการปฏิบัติการขนส่ง ตามมาตรฐาน SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) ประจำปี 2560 จากบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด

ในปี พ.ศ. 2561

• ได้รับรางวัลขนส่งปลอดภัยครบ 3,000,000 กิโลเมตร จากบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST)

• ได้รับรางวัลขนส่งปลอดภัย (Responsible Care Award) จากกลุ่มบริษัท เอส ซี จี - ดาว เคมิคอลล (ประเทศไทย)

• ได้รับรางวัลผู้ประกอบการขนส่งดีเด่น กลุ่มขนส่งก๊าซธรรมชาติ ระดับ Platinum จากงาน PTT Group SSHE Award

• ได้รับรางวัลผู้ขนส่งขนส่งก๊าซธรรมชาติยอดเยี่ยมประจำปี 2561 จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ในปี พ.ศ. 2562

• ได้รับรางวัลขนส่งปลอดภัยครบ 4,000,000 กิโลเมตร จากบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST)

• ได้รับรางวัลคู่ค้ากลุ่มงานขนส่งยอดเยี่ยม (Good Transporter Partnership) จากบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด

• ได้รับรางวัลผู้ขนส่งยอดเยี่ยม และพนักงานขับรถดีเด่น กลุ่มงานขนส่งก๊าซธรรมชาติ จาก PTT Group Logistic Award

• ได้รับรางวัลผู้ขนส่งขนส่งก๊าซธรรมชาติยอดเยี่ยมประจำปี 2562 จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


ประสบการณ์ในการขนส่งวัตถุอันตราย

 • โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ โซดาไฟ (Sodium Hydroxide)
 • กรดไฮโดรคลอริค หรือกรดเกลือ (Hydrochloric acid)
 • โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite)
 • คลอรีนเหลว (Liquefied Chlorine)
 • กรดซัลฟูริค (Sulfuric acid)
 • กรดไนตริค (Nitric acid)
 • น้ำยางสังเคราะห์ (Synthetic latex)
 • พร๊อพพิลีนอ็อกไซด์ (Propylene Oxide)
 • เมทิลเมตาคริเลท (Methyl Methacrylate)
 • โพลีออล (Polyol)
 • ไดโพรพิลีนไกลคอล (Dipropylene Glycol)
 • ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ (Hydrogen Peroxide)
 • ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle)
 • กลีเซอรีน (Glycerine)
 • อาเซติค แอนไฮไดรด์ (Acetic anhydride)บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design