วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น

วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของเรา

         เราเชื่อว่า การทำงานด้านใดด้านหนึ่งให้ชำนาญและเชี่ยวชาญ รู้รอบ รู้ลึก รู้จริงในเรื่องนั้นๆ และทำด้วยความตระหนักอย่างแท้จริงว่าคุณภาพ ความปลอดภัย ความห่วงใยที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฏหมาย เป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความก้าวหน้าและยั่งยืนอย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมุ่งเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตรายทางถนนเป็นหลัก บริหารงานโดยบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์และมีความสามารถ โดยใช้รถขนส่งและภาชนะบรรจุที่ถูกกำหนด ออกแบบและสร้างขึ้นให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฏหมายและข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลโดยมีระบบบริหารการขนส่งที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9001:2015 มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS18001 รวมถึงมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากกรมการขนส่งทางบกด้วย เพื่อให้สินค้าของลูกค้าถูกนำส่งถึงจุดหมายปลายทางตามคำมั่นสัญญาของเรา


“ความประทับใจของลูกค้า” คือ เป้าหมายสำคัญที่สุดของเรา

         พนักงานของบริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดทุกคนได้รับการปลูกฝังค่านิยมให้มีความตระหนักอยู่เสมอว่า การรักษาคุณภาพและปริมาณสินค้าของลูกค้าตั้งแต่กระบวนการรับสินค้า กระบวนการขนส่งตลอดจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าให้ถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามข้อกำหนดและกฏหมาย ตลอดจนการคิดค้นสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการใช้บริการขนส่งของเรามากที่สุด เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน และค่านิยมเหล่านี้ได้ถูกหล่อหลอมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นรากฐานสำคัญเพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมายสำคัญที่สุดของเราคือ ความประทับใจของลูกค้า

พันธกิจ 10 ประการ ที่ต้องส่งมอบแก่ลูกค้า

         เราเชื่อว่าการที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายย่อมมีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการแบบมืออาชีพ เราจึงออกแบบระบบบริหารจัดการ กระบวนการทำงานและวิธีปฏิบัติงานที่สั่งสมจากประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน ด้วยความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า เข้าถึงปัญหาและอุปสรรคและนำมาพัฒนารูปแบบการให้บริการขนส่งที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด อันเป็นเป้าหมายสำคัญหลักและนำมากำหนดเป็นเป้าหมายสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการบริการของเรา ดังต่อไปนี้

  1. เราต้องขนส่งสินค้าให้ถึงที่หมายปลายทางโดยปราศจากการปนเปื้อน รักษาคุณภาพสินค้าให้เหมือนเดิมและมีปริมาณส่งมอบที่ครบถ้วนทุกเที่ยว
  2. เราต้องขนส่งสินค้าให้ถึงที่หมายปลายทางตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนดทุกเที่ยว
  3. เราต้องทำให้ลูกค้าได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าของลูกค้าจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้องทุกเที่ยว
  4. เราต้องมีส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่สุภาพเรียบร้อยและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพนักงานขับรถ
  5. เราต้องมีส่วนสนับสนุนให้ลูกค้าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้านความปลอดภัยโดยบริหารการขนส่งให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ปราศจากอุบัติเหตุและไม่มีการรั่วไหลของสินค้าเกิดขึ้นในกระบวนการขนส่ง
  6. เราต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีในการเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการขนส่งหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยหรือทำให้การทำงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  7. เราต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับนำเสนอรูปแบบการทำงานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
  8. เราต้องมีส่วนช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของลูกค้า
  9. เราต้องเป็นที่ปรึกษาด้านการขนส่งวัตถุอันตรายที่ดีของลูกค้าด้วยการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย
  10. เราต้องเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่มีความจริงจังและจริงใจต่อลูกค้า ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สิน ชื่อเสียงรวมถึงภาพลักษณ์ของลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ลูกค้าสามารถขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย


บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design