ร่วมงานกับเรา

1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา

ประจำหน่วยงานพระสมุทรเจดีย์ หน่วยงานมาบตาพุด หน่วยงานแหลมฉบังและหน่วยงานนครราชสีมา

รายละเอียดของงาน

1 ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3

7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี ซื่งสอดคล้องกัลนโยบายของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป   มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่งงาน และมีใบผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร จป. วิชาชีพ

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3. มีความรู้ด้านกฏหมายความปลอดภัย และเข้าใจกระบวนการดับเพลิงเบื้องต้น รวมถึงใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

4. มีความสามารถในการสื่อสาร การเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

5. มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย มีความละเอียด รอบคอบและคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีความขยันอดทน

7. มีความสามารถในการขีบขี่รถยนต์ส่วนบุคคล


2) วิศวกรขนส่ง ประจำหน่วยงานพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

1. ตรวจสอบข้อกำหนดและลักษณะทางเทคนิคของรถขนส่ง แท็งก์และการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้งานขนส่งสินค้าแต่ละชนิด โดยคำนึงถึงคุณภาพประสิทธิภาพ ความประหยัดปลอดภัย และข้อกำหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตราย

2. จัดให้มีการตรวจสอบและรองรับกระบวนการเชิงเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่งและอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อให้สามารถใช้งานรถขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. จัดทำคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคนิคและวิศวกรรม เช่นคู่มือการบำรุงรักษา กการซ่อมแซมบำรุงเชิงวิศวกรรมของรถขนส่ง

4. จัดอบรมให้ความรู้เชิงเทคนิคแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. จัดหาและให้การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคและวิศวกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่งแก่ทุกแผนกและลูกค้าของบริษัท

6. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับรถเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานที่วางไว้

7. รวบรวมและจัดทำรายละเอียดข้อมูลรถขนส่งรายคันลงจากฐานข้อมูลในโปรแกรมTMS เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกแผนก

8. เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมด้านเทคนิคและวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ 0-1 ปี ขึ้นไป

3. เพศ ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป

4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฏหมาย


3)ซ่อมบำรุงรถยนต์  จำนวน 4 อัตรา

ประจำหน่วยงานบางปู/หน่วยงานบ้านบึง/นครราชสีมา / ปราจีนบุรี

รายละเอียดของงาน

1.ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่ง และจัดให้มีการซ่อมแซมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในกรณีที่มีการชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ตรวจสอบรายละเอียดที่พนักงานขับรถแจ้งไว้ในรายงานการตรวจสภาพรถขนส่งประจำวันแล้วติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม

3. รับแจ้งซ่อม ตรวจสอบรายละเอียดการซ่อมบำรุง จัดทำตารางบำรุงรักษารถขนส่งตามระยะตรวจสอบสภาพรถขนส่งตามแผนการตรวจความพร้อมของรถขนส่งประสานงานกับแผนกธุรการ และผู้ให้บริการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสาร และจัดทำแฟ้มประวัติรถขนส่งทุกคัน

4. วางแผนการตรวจปั๊มสูบถ่ายลินค้า ตรวจสอบปั๊มสูบถ่ายสินค้าตามแผนรายงานผลการตรวจให้ผู้จัดการแผนกแผนกซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการแก้ไข ดำนินการแก้ไขข้อบกพร่องของปั๊ม

5.จัดตารางการทดสอบสายลงสินค้าทุก 3 เดือน ส่งให้พนักงานจัตรถเข้าตรวจสอบ และปฏิบัติตามตารางที่กำหนด

6. ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของอุปกรณ์และอะไหล่ที่รับเข้าหรือสั่งซื้อ ตรวจสอบหาสาเหตุของการชำรุดสูญหาย เสื่อมสภาพของอุปกรณ์และอะไหล่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงานขนส่ง

7. ตรวสภาพยางที่จะนำมาใช้งานและยางที่ถูกถอดออกจากรถขนส่ง รวมทั้งการวัดดอกยาง และคำนวณอัตราการสิ้นเปลืองของยางรถขนส่ง

8. ประสานงานการปฏิบัติงานขอผู้ปฏิบัติ ผู้กี่ยวข้องพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำได้ถูกต้องและปลอดภัย และจัดให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง /ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ / อะไหล่ ที่ถูกต้องหมาะสมตามขั้นตอนใน

9. จัดทำรายงานรถขนส่งไม่เข้าเช็คระยตามแผน และจัดทำรายงานสรุปเวลาสูญเสียในการซ่อม โดยแยกตามหมวดหมูที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

10. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชีมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย  จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป 

2. มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านเครื่องยนต์

3. มีมนุษย์สัมพันธฺดี มีความขยันอดทน

4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฏหมาย


4) เจ้าหน้าที่จัดส่ง   จำนวน 4 อัตรา ประจำหน่วยงานพระสมุทรเจดีย์ หน่วยงานบางปู หน่วยงานแหลมฉบัง และหน่วยงานมาบตาพุด

รายละเอียดของงาน

1. สอบความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ พนักงานบับรถ พนักงานประจำรถ ขนส่ง และอื่นๆ ตามข้อกำหนดประจำวัน หรือก่อนรับกะทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูลความพร้อมดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนจัดส่ง

2.วางแผนการจัด โดยกำหนดทรัพยากรให้เหมาะสมตามคุณสมบัติ และความ

สามารถด้วยความยุติธรรม ถูกต้อง และครบถ้วน

3. แจ้งแผนงานจัดส่งให้พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ และผู้เกี่ยวข้องทราบ และต้องมีการทวนสอบให้มั่นใจว่า พนักงานที่รับงานมีความเข้าใจแผนงานอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิปัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า การส่งมอบสินค้าบรรลุผลสำเร็จได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

5. ตรวจติดตามพฤติกรรมการขับขี่รถขนส่ง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุ

6.ตรวจติดตาม/ควบคุมการตรวจเป่าแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถทุกวัน และเซ็นรับรองการตรวจเป่าแอลกอฮอล์ในเอกสาร

7. ตรวจสอบ ติดตามชั่วโมงการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ต้องพักผ่อนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและชั่วโมงการทำงานต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมงพัก 30 นาที)

8. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งสินค้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และปลอดภัย

9. รับแจ้งปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ และความบกพร่องของรถขนส่งที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติการจากพนักงานขับรถ หรือพนักงานประจำรถ  และพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนคไว้

10. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้กระบวนการรับ และส่งสินค้าเป็นไป

ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

11. ปฏิบัติงานอื่นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป 

2. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานที่เกี่ยวข้อง

3. มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

4. มีมนุษย์สัมพันธฺดี มีความขยันอดทน


5)  พนักงานขับรถ เทรเลอร์ ขนส่งก๊าซธรรมชาติ   จำนวน 4 อัตรา    

ประจำหน่วยงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

รายละเอียดของงาน

1. รับคำสั่งส่งสินค้าจากใบสั่งงานขนส่งสินค้าประจำวัน หรือจากเจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง

2. ตรวจเช็คสภาพรถขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ

3.รายงานให้ผู้ควบคุมงานขนส่งทราบเมื่อมีอุปกรณ์ หรือรถขนส่งเกิดชำรุด

4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ ชาย อายุ 25 – 50 ปี

2. วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

3. มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 3 (ท.3)  สำหรับลากจูงหรือล้อเลื่อน ฯลฯ และ ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 4 (ท.4) 

4. มีประสบการณ์ในการขับรถเซมิเทเลอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เคยต้องคดีอาญา หรือมีประวัติทุจริต จากบริษัทน้ำมันต่าง ๆ และในทะเบียนประวัติของผู้ว่าจ้าง *สำคัญ*


   วิธีการสมัคร

  1. ส่ง ประวัติส่วนตัวมาทาง Email: santhicha@alchemtrans.com หรือ hr_hq@alchemtrans.com หรือ
  2. สมัครด้วยตนเองที่หน่วยงาน 
  3. โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่ระบุ ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 
  • แผนกบุคคล (สนญ)  : 083-645-5149
  • หน่วยงานบางปู : 02-324-0989 ถึง 90
  • หน่วยงานมาบตาพุด : 09-2302-6912
  • หน่วยงานภาคใต้ (หาดใหญ่) : 074-890-753
  • หน่วยงานพระสุมุทรเจดีย์  06-4301-1232

ติดต่อสมัครงาน

บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design