บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง

นโยบายคุณภาพงานขนส่ง : ถึงที่หมายตรงเวลา

09 Sep 2018
แชร์ :
ถึงที่หมายตรงเวลา

เป้าหมายในการบริหารธุรกิจขนส่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า ขนส่งปลอดภัย คือ ถึงที่หมายตรงเวลา ซึ่งการตรงต่อเวลาเป็นการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดของการมีวินัย ที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ “ความรับผิดชอบ” ของผู้ประกอบการขนส่งได้ชัดเจนกว่าตัวชี้วัดผลงานตัวอื่นๆ

งานขนส่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ซึ่งการที่องค์ประกอบต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานจะเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ย่อมต้องมีเงื่อนไขของเวลาเป็นปัจจัยสำคัญ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตด้วยการจำกัดปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งมืออาชีพจะต้องรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญนี้และจะต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนโดยเฉพาะอย่างพนักงานขับรถ ให้มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการส่งมอบวัตถุดิบให้ “ถึงที่หมายตรงเวลา” ได้ตามที่ลูกค้ากำหนดทุกเที่ยว

การถึงที่หมายตรงเวลาจะเกิดขึ้นได้ทุกครั้ง นอกจากจะต้องอาศัยวินัยและความรับผิดชอบของคนทำงานแล้ว ผู้ประกอบการขนส่งมืออาชีพจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนจัดส่ง การสื่อสารแผนงานจัดส่งให้ครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามเพื่อตรวจสอบให้การขนส่งเป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถรับรู้ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการขนส่งได้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเป็นปัญหาความล่าช้าขึ้นจริง

การบำรุงรักษารถขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งมืออาชีพต้องให้ความเอาใจใส่อย่างจริงจัง โดยจะต้องมีระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันและทีมงานช่างซ่อมบำรุงที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่พร้อมรับมือกับปัญหาฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากสภาพความไม่พร้อมของรถขนส่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าได้เช่นกัน

และนี่คือเหตุผลสำคัญ ที่พนักงาน DGTRANS ทุกคนจะต้องได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก “ถึงที่หมายตรงเวลา” โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสอนงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีทั้งความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและรู้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าถ้าเกิดความล่าช้า ให้กลายเป็นความตระหนักอย่างแท้จริงว่า “การถึงที่หมายตรงเวลา” คือ หัวใจสำคัญของการเป็นผู้ขนส่งมืออาชีพ ที่จะต้องมีควบคู่ไปกับจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นเป้าหมายในการทำงานที่สำคัญที่สุดของเรา

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ

============= ================ =============

ท่านสามารถรับชมบทความนี้ในรูปแบบคลิป VDO ตาม Link ข้างล่างนี้


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design