ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา

นิสัยผู้นำ

02 Apr 2019
แชร์ :
    ผู้นำ คือ ผู้ที่คนส่วนใหญ่ยินยอมทำตามด้วยความเต็มใจและยอมรับให้เป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมกลุ่มคนในสังคมในด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น จะต้องมีทั้งความเก่ง ความกล้าและความดีเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยและบ่มเพาะมาอย่างยาวนานจนเกิดเป็นภาวะผู้นำ หรือ LEADERSHIP ที่ผมขอสรุปเป็นนิสัย 10 ประการของผู้นำ ไว้ดังนี้

L: Lifelong learning หรือ นิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งวิธีการเรียนรู้ที่ดีจะต้องผสมผสานกันทั้งจากการคิด การอ่าน การสังเกตและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้จริง รู้รอบและรู้ลึกในสิ่งที่ทำและมีความทันสมัยเสมอ

E: Enthusiastic หรือ นิสัยกระตือรือร้น ชื่นชอบ สนใจ เอาใจใส่ในสิ่งที่ทำ และเต็มเปี่ยมด้วยพลังที่สามารถถ่ายทอดส่งต่อให้คนรอบข้างสัมผัสได้และอยากทำตาม

A: Ambitious หรือ นิสัยทะเยอทะยาน มีความมุ่งมาดปรารถนา ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต มีเป้าหมายสูงและคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีกว่ามาตรฐานทั่วไป

D: Decisive & Determined หรือ นิสัยเด็ดเดี่ยวและมีความมุ่งมั่น ตัดสินใจเด็ดขาดและเมื่อตัดสินใจแล้วจะมุ่งมั่นตั้งใจทำจนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะพบอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม

E: Empathetic หรือ นิสัยเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่น ตามหลักพรหมวิหาร 4 ได้แก่ ปราถนาให้ผู้อื่นมีความสุข (เมตตา) ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ (กรุณา) ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข (มุทิตา) และวางเฉย ไม่เยาะเย้ย ถากถางเมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ (อุเบกขา)

R: Resilient หรือ นิสัยปรับตัวให้กลับคืนสู่ภาวะปกติที่ดีได้เร็ว คนเราเกิดมาไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความยุ่งยาก ความลำบาก หรือสถานการณ์เลวร้ายที่ไม่พึงประสงค์ในชีวิต แต่เมื่อเผชิญแล้วจะต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ทรมานไปกับสิ่งเหล่านั้นนานจนเกินไป ท้อแท้ได้แต่ต้องไม่ถอย ล้มได้แต่ต้องสามารถลุกขึ้นมาสู้ต่อได้อย่างรวดเร็ว

S: Sincere หรือ นิสัยจริงใจ เป็นคนที่ตรงไปตรงมาอย่างถูกกาลเทศะ เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ ไม่หน้าไหว้หลังหลอก ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง

H: Humble หรือ นิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ไม่ใช่คนอ่อนแอหรือยอมคนอื่น ไม่พูดจาใหญ่โต โอ้อวด หยิ่งยะโสโอหัง ไม่ลืมตัวและไม่หลงระเริงไปความสำเร็จในอดีต

I: Innovative & Imaginative หรือ นิสัยคิดใหม่ทำใหม่และมีจินตนาการดี ชอบคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งที่อยู่ทำให้ดีกว่าเดิมตลอดเวลา มีจินตนาการเห็นภาพความสำเร็จที่ต้องการในอนาคตได้อย่างชัดเจน

P: Proactive หรือ นิสัยทำงานเชิงรุก ชอบทำงานเชิงป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนแล้วค่อยตามไปแก้ไขทีหลัง ชอบวางแผนและลงมือทำล่วงหน้า ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

การวัดผลงานโดยดูจากพฤติกรรม หรือ Behavior-based จึงเข้ามามีบทบาทในการควบคุมการปฏิบัติงานมากขึ้นในปัจจุบันเพราะเชื่อว่าผลงานที่ดีย่อมเกิดจากพฤติกรรมที่ดีก่อน หากเรามัวแต่รอดูจากตัวชี้วัดปัญหา เช่น อุบัติเหตุ ข้อร้องเรียนจากลูกค้า ความล่าช้า ไม่ตรงต่อเวลา ซึ่งถ้ามีย่อมหมายความว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีความเสี่ยง ยิ่งในยุคสมัยนี้ที่ลูกค้ามีความอ่อนไหวสูง มีทางเลือกมากมาย ความผิดพลาดแม้เพียงครั้งเดียวอาจทำให้สูญเสียธุรกิจไปเลยก็ได้

   “นิสัยผู้นำ” จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเราต้องศึกษาและหยั่งรู้ให้ได้ก่อนว่า คนที่เราจะมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างาน เป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้บริหาร มีนิสัยผู้นำเพียงพอหรือไม่ เพราะ การมีผู้นำที่มีนิสัยผู้นำไม่เพียงพอ นอกจากจะไม่ช่วยทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายแล้ว ยังอาจทำให้คนที่เป็นผู้ตามหรือลูกน้องเกิดความเบื่อหน่ายและลาออกไปในที่สุดอีก

 

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายมืออาชีพ


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design