บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง

การใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

31 Dec 2017
แชร์ :
การใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

“งาน เงิน สุขภาพ สังคม และ สิ่งแวดล้อม” คือมุมมอง 5 ด้านในการใช้ชีวิตที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญ วันนี้ ผมจึงขอฝากข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย เป็นการส่งท้ายปีเก่า 2560 เพื่อให้นำไปลองปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในปีใหม่ 2561 ที่กำลังจะมาถึงนี้ หากทำได้ครบทุกข้อ ผมเชื่อว่า “ความสุขและความสำเร็จ” จะเป็นของขวัญสำหรับท่านอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องรอคำอวยพรจากใคร

ข้อคิดเพื่อการทำงานอย่างปลอดภัย
1. ทำงานด้วยความทะเยอทะยาน ทุ่มเท ทบทวน เที่ยงธรรม ทำทันที
2. ทำงานเพื่อสร้างงาน ไม่ใช่เพื่อสร้างเงิน
3. ทำผลงานให้มีคุณค่ามากกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับเสมอ
4. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงจัง จริงใจ ตรงไปตรงมา 
5. ทำงานที่ชอบ ชอบงานที่ทำเสมอ
6. ทำงานที่สอดคล้องกับความถนัดและความเป็นตัวตนของตัวเอง
7. อยู่เพื่อทำผลงาน อย่าทำงานเพื่ออยู่
8. ทำงานต้อง กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจทำ
9. รู้หน้าที่ รู้เป้าหมาย มีวินัย มีความรับผิดชอบ
10. เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา “วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานเสมอ”

ข้อคิดเพื่อการใช้เงินอย่างปลอดภัย
1. เก็บออมให้ได้ทุกเดือน ตามสมการ รายจ่าย = รายรับ – เงินออม
2. ใช้บัตรเครดิตแทนการใช้เงินสด ไม่ใช่เอาเงินในอนาคตมาใช้จ่าย
3. ซื้อของเท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น 
4. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกวัน
5. ไม่สร้างหนี้โดยไม่จำเป็น
6. ลงทุนให้เป็น
7. ไม่ให้ใครยืมเงิน (ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ)
8. อย่าอวดรวย ถ้าไม่รวยจริง
9. ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด
10. ลด ละ เลิก กิเลส (โลภ โกรธ หลง) ตัณหา (ความอยาก ไม่อยาก)

ข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย
1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
2. กินอาหารที่ถูกสุขอนามัย ด้วยปริมาณที่พอเหมาะ
3. ลด ละ เลิก อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพรวมถึงบุหรี่
4. ศึกษาความรู้เรื่องสุขภาพ
5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
6. ตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำ
7. บริหารความเครียดให้เป็น
8. ฝึกนั่งสมาธิให้รู้เท่าทันจิตของตัวเอง
9. ไม่ทำกิจกรรมที่เสี่ยงเกินไป
10. มองโลกแง่บวก

ข้อคิดเพื่ออยู่ในสังคมให้ปลอดภัย
1. เรียนรู้และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
2. รู้จักให้ผู้อื่นก่อนและใช้กริยาวาจาที่เหมาะสม
3. ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอ 
4. วางตัวเหมาะสม ถูกกาลเทศะ เสมอต้นเสมอปลาย
5. มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ
6. ไม่มีอคติ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
7. มีอารมณ์ขันอย่างสร้างสรรค์
8. เป็นผู้ฟังที่ดี คิดก่อนพูดเสมอ
9. มีเหตุผล ไม่เชื่อง่าย
10. เข้าใจธรรมชาติของคน

ข้อคิดเพื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย
1. เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
2. ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
3. ใช้รถ ใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฏจราจร
4. เลือกที่อยู่อาศัยที่ปราศจากอันตรายหรือมีความเสี่ยงสูง
5. ไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่อันตรายหรือมีความเสี่ยงสูง
6. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
7. ช่างสังเกต คิดลบแง่บวก
8. ลดระยะทางในการเดินทางและเลือกวิธีเดินทางที่เหมาะสม
9. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือทำกิจกรรมเสี่ยง
10. เตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเสมอ

ณัฐ นิวาตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : ผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์


บทความและสาระน่ารู้ในการปฏิบัติงานขนส่ง


ข่าวสารและกิจกรรม


ข้อคิดและหลักการบริหารเพื่อการพัฒนา


(คลิป) สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติงานขนส่ง


กฏหมายและข้อกำหนดของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย


วิดีโอแนะนำบริษัท
บริษัท ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D.G. Trans International Co., Ltd.

ติดต่อเรา

Tel : 080-067-5236
E-mail : marketing@dgtrans.co.th

168/22 หมู่3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290
Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design